मलेसियाका केही कानुनी प्रावधानहरु

456

रोजगारीका क्रममा मलेसियामा रहँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

१. रोजगारीका शर्त तथा बन्देजहरु

मलेसियाको कानुनलेः

 • १८ वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्तिहरुलाई रोजगारीमा लगाउन वन्देज लगाएको छ ।
 • ड्बिभिन्न संवैधानिक निकायहरुका सदस्यहरुलाई ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन निषेध गरिएको छ । तर अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारले स्थानीय ट्रेड यूनियनको सदस्यता लिन पाउँदछन् ।

२. कामदारको कर्तव्य तथा अधिकार

कामदारका कर्तव्यहरु

 • पुर्ण निष्ठ, ईमान्दारिता तथा असल नियतका साथ रोजगारदाताको लागि काम गर्नु पर्दछ,
 • रोजगारदाताले अह्राएका उचित तथा कानुन सम्मत कामहरु मान्नु पर्दछ,
 • रोजगारदाताका गोप्य सूचनाहरु अपचलन वा खुलासा गर्नु हुँदैन
 • रोजगारदातालाई हानी हुने अवस्थामा कामदारलाई लाभ वा फाईदा हुने कामहरु गर्नु हुँदैन

कामदारका अधिकारहरुः

 • अन्यायपुर्ण निष्कासनबाट संरक्षण प्राप्त छ,
 • वैतनिक प्रशुति विदा,
 • संगठित हुनु तथा युनियनमा आवद्धता,
 • पुर्णकालिन सेवाको सुरक्षण उपभोग गर्नु

३. रोजगारदाताको कर्तव्य र अधिकार

रोजगारदाताको कर्तव्यः

 • सुरक्षित काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्नु,
 • रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमका काम लगाउनु,
 • असल नियतका साथ निष्पक्ष व्यवहार गर्न,ु
 • कामदारसँग विश्वास तथा सम्मानका साथ व्यवहार गर्नु

रोजगारदाताको अधिकारः

 • करार बमोजिम सूचना दिई सेवा समाप्ति गर्ने,
 • न्यासंगत कारण तथा अवस्थामा कामदारलाई निष्कासन गर्ने,
 • आफ्नो व्यवसायको पुनर्संरचना गर्ने,
 • कामदारको खिलाफमा अनुसन्धान गर्ने तथा अनुशासनको कारवाही गर्ने